افتتاحیه پروژه برج رامان

افتتاحیه پروژه برج رامان

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7
ساخت پروژه رامان

ساخت پروژه رامان

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7
جوشکارى پروژه عظیم ساحل

جوشکارى پروژه عظیم ساحل

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7
پروژه پله فرار

پروژه پله فرار

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7
پروژه زیتون

پروژه زیتون

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7
روش اجرایى اسکلت فلزى پروژه آتریوم

روش اجرایى اسکلت فلزى پروژه آتریوم

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7
پروژه میدان شهداء

پروژه میدان شهداء

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7
ساخت اسکلت فلزی پروژه شریعتی

ساخت اسکلت فلزی پروژه شریعتی

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7
X